Polityka RODO - supervoip.pl

Polityka RODO

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1), tzw. RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (co obejmuje rejestrację i weryfikację konta). Oznacza to m. in. realizację takich zadań jak:

Poprawne świadczenie wyszczególnionych w umowie usług, przez np. usuwanie awarii i upewnianie się, że usługa działa poprawnie, modyfikację i dostosowanie usług, wystawianie i przechowywanie faktur, odpowiadanie na Państwa reklamacje w trybie przewidzianym przepisami, zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. z dnia 14 września 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1954), tj. Prawo Telekomunikacyjne, wykrywanie nadużyć i zapobieganie im, ustalanie, obronę i dochodzenie Państwa oraz naszych roszczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas świadczenia usług telekomunikacyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami.

Jakie konkretnie dane zbieramy?

Imiona i nazwisko, NIP oraz nazwa firmy (w przypadku przedsiębiorców), adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania (kraj, województwo, kod pocztowy, miasto, ulica, numer budynku, numer lokalu), login do panelu, adres email, numer telefonu kontaktowego, a ponadto numer ewidencyjny PESEL w przypadku osoby fizycznej dokonującej przeniesienia numeru telefonu.

W wyjątkowych przypadkach (np. w procesie zamawiania numerów zagranicznych z niektórych krajów), jeśli wynika to z przepisów prawa, możemy przetwarzać również skany dowodów tożsamości, w szczególności, nazwę, numer i serię takiego dokumentu. 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Jako dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których Państwo korzystają, musimy przekazywać standardowe informacje techniczne (o numerze telefonu z którego wykonują Państwo połączenia) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się Państwo łączą, w celu wykonania połączenia.

Oprócz tego, Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. Są to:

  • podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne i sieć telekomunikacyjną,
  • podmioty świadczące nam usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową,
  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
  • prezes UKE – podczas przenoszenia numeru do naszej sieci od innego operatora.

Nie przekazujemy danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

Jakie mają Państwo prawa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania przetwarzanych przez nas danych, usunięcia przetwarzania danych, o ile nie sprzeciwia się temu interes Operatora lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), na zakres przetwarzania danych transmisyjnych.

Stosowny wniosek w powyższym zakresie należy przekazać pisemnie: ST LINE sp. z o.o. sp. k. ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań lub mailowo na adres: info@supervoip.pl.

Zaufali nam

Skip to content